Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

  • Σας κοινοποιούμε το δελτίο του ΟΠΑΔ ΤΔΚΥ σύμφωνα με τo οποίo o ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου) μετά το πέρας της Απογραφής-Θεώρησης 2013 και τη βεβαίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων που πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική Απογραφή και Θεώρηση των βιβλιαρίων τους, ανακοινώνει την παράταση της ισχύος της θεώρησης έως και την 31η Μαρτίου 2014. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι άμεσα και έμμεσα του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ (εν ενεργεία,συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη αυτών) δε χρειάζεται να μεριμνήσουν από 01/01/2014 για τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους. Τυχόν μη θεωρημένα βιβλιάρια, θα μπορούν να θεωρούνται έως και την 31η/03/2014, αποκλειστικά στις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ.
  • Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων ΔΕΝ θα προχωρήσουν σε θεώρηση βιβλιαρίων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014, διότι μέχρι τότε ισχύει η θεώρηση. Μετά την ημερομηνία αυτή, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση