ΕΓΓΡΑΦΟ (Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 26995/22-11-2017)