ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 12552/22-06-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ