ΕΓΓΡΑΦΟ  

(Αρ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 14658/19-07-2018)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ