Σε συνΕχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλΙων αποσπΑσεων, σας ενημερΩνουμε Οτι η προθεσμΙα υποβολΗς των αιτΗσεων αποσπΑσεων παρατεΙνεται Εως την ΤετΑρτη, 17-04-2019 και Ωρα 15:00.

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 12493/12-04-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Air Jordan 7 Sandals Slippers

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG