Σε συνέχεια του αρχικού μηνύματός μας, που αφορούσε το αριθμ. πρωτ. 78885/Ε1/20-5-2019 έγγραφο «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)»,  σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΧΔΜ4653ΠΣ-5ΗΧ.

ΕΓΓΡΑΦΟ (Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 15035/20-05-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Nike Shopadidas kamanda country school district calendar , Sacai x Nike LDV Waffle Black White Gunsmoke For Sale

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG