Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83 τ.Α΄/11-05-2016, σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο