Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) περί δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας για ενημέρωση και εφαρμογή. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, που ισχύουν από 1.1.2016, προβλέπονται τα εξής : ...

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο