Σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 56 του Ν.3528/2007 οι αναρρωτικές άδειες που απορρίπτονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές θα πρέπει να κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο. Εάν υπάρχει το δικαίωμα ένστασης τότε πρέπει εντός δέκα ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η απάντηση να υποβάλλει ένσταση στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν έχει δικαίωμα ένστασης ή στην περίπτωση που η απάντηση της Δευτεροβάθμιας είναι απορριπτική τότε πρέπει να γίνει περικοπή μισθού για το διάστημα της αναρρωτικής άδειας που έχει απορριφθεί. Σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση Περικοπής Μισθού θα πρέπει να ενημερώνετε έγκαιρα το τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης.

Εντυπο για την περικοπή μισθού

Εντυπο για χορήγηση αναρρωτικής άδειας από Υγειονομική Επιτροπή (διορθωμένο)