ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της από 30/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184 Α΄) αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας» του Π.Δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη ΔΙΠΕ Α' Αθήνας, προτείνουμε την υποβολή της αίτησης μόνο ηλεκτρονικά.

Προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών εμπρόθεσμα (έως 31-12-2015), η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τη λήξη των μαθημάτων (23-12-2015).

Περισσότερα...

Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Α΄/14-8-2015), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ.129 τ.Α΄/17-10-2015) και του άρθρου 1 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ.143τ.Α΄/09-11-2015), σύμφωνα με τις οποίες επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην μέχρι σήμερα ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία.

Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε την αριθμ.Φ.80000/36355/1232/27-10-2015 (ΑΔΑ:Ψ40Ι465Θ1Ω-ΑΒΟ) σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, καθώς και την αριθμ.124069/0092/10-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΤΑ3Η-ΚΧΚ) σχετική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.

 

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27.10.2015)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ N.4336, 4337 & 4342-2015

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ? αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/ οικ.16235/26-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης (το οποίο επισυνάπτεται), που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 86867/Γ1/2-6-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., έγινε προσθήκη υποχρεωτικών πεδίων στη νέα εφαρμογή απογραφής προσωπικού του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Δ/νση Π.Ε.΄Αθήνας (μόνιμοι οργανικά ή σε διάθεση μετά από μετάθεση, ή μετάταξη - όχι αποσπασμένοι από άλλες Δ/νσεις και όχι αναπληρωτές) να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται, στην οποία θα δηλώνουν:

Α. ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω:

 1. ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ
 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΕΠ
 3. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
 4. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ
 5. ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΑΣΕΠ
 6. ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (Ν. 2725/1999)
 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 8. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ Π.Δ. 164/2004, Ν.2839/2000
 9. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ
 10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ? ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΝΠΙΔ/li>
 11. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 1648/1986

Β. Τον αριθμό των παιδιών τους που είναι ασφαλισμένα, ως προστατευόμενα μέλη, από τους ίδιους - και όχι στο ταμείο του/της συζύγου -(αφορά υγειονομική κάλυψη).

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-ντριες και Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων να συγκεντρώσουν και να επιστρέψουν στη Δ/νσή μας τις πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις (όχι με φαξ, email), μέχρι την Παρασκευή 30-10-2015.

Πληροφορίες: Γερούκης Χρήστος 210-5224969

 

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Υπεύθυνη δήλωση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη δύο (2) μονίμων υπαλλήλων, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαπιότητας, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία)

 

Ανακοίνωση ? Πρόσκληση για μετάταξη δύο (2) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Οικονομικού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κεντρική Υπηπεσία)

 

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με απόσπαση) για το α΄εξάμηνο 2016

 

Ανακοίνωση ? πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δύο υπαλλήλων στο Τμήμα Στατιστικής Ν. Δωδεκανήσου (έδρα Ρόδος), της Δ/νσης Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Face_Book.jpg

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286