ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Σε συνέχεια του αρχικού μηνύματός μας, που αφορούσε το αριθμ. πρωτ. 78885/Ε1/20-5-2019 έγγραφο «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)»,  σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΧΔΜ4653ΠΣ-5ΗΧ.

ΕΓΓΡΑΦΟ (Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 15035/20-05-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σε συνΕχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλΙων αποσπΑσεων, σας ενημερΩνουμε Οτι η προθεσμΙα υποβολΗς των αιτΗσεων αποσπΑσεων παρατεΙνεται Εως την ΤετΑρτη, 17-04-2019 και Ωρα 15:00.

(Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Ε. Α' Αθήνας 12493/12-04-2019)

ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG