ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της από 30/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184 Α΄) αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας» του Π.Δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη ΔΙΠΕ Α' Αθήνας, προτείνουμε την υποβολή της αίτησης μόνο ηλεκτρονικά.

Προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών εμπρόθεσμα (έως 31-12-2015), η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τη λήξη των μαθημάτων (23-12-2015).

Περισσότερα...

Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Α΄/14-8-2015), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ.129 τ.Α΄/17-10-2015) και του άρθρου 1 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ.143τ.Α΄/09-11-2015), σύμφωνα με τις οποίες επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην μέχρι σήμερα ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία.

Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε την αριθμ.Φ.80000/36355/1232/27-10-2015 (ΑΔΑ:Ψ40Ι465Θ1Ω-ΑΒΟ) σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, καθώς και την αριθμ.124069/0092/10-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΤΑ3Η-ΚΧΚ) σχετική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.

 

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27.10.2015)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ N.4336, 4337 & 4342-2015

Face_Book.jpg