Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας να γνωρίζουν ότι:

1. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 09:00 έως 14:00 (Χίου 16-18, 2ος όροφος Γραφείο Αναπληρωτών).

2. Πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔhttps://opsyd.sch.gr/

3. Η αίτηση συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου και επισυνάπτονται σε αυτή τα δικαιολογητικά, όπως ακριβώς ορίζεται στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ και στην Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

4. Κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο i) πρωτότυπη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά και ii) φωτοαντίγραφο αυτής.

5. Πρέπει να φέρουν αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και φωτοαντίγραφο αυτής/αυτού.

Face_Book.jpg

IMG_9813d.JPG