ΠΥΣΠΕ

Η Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αναρτά την Απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης της τοποθέτησης Προϊσταμένου του 3/θεσιου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αθήνας και Προϊσταμένων των 2/θεσιων και 3/θεσιων Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς της.

Οι αναφερόμενοι στην σχετική Απόφαση τοποθετηθέντες Προϊστάμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα και να αποστείλουν υπηρεσιακά στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 2/ΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 3/ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 3/ΘΕΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Αναρτάται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Υποδιευθυντών-Υπεύθυνων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα 4/θεσιων έως και 9/θεσιων Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, σχολικού έτους 2015-2016.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής τους μονάδας από 14-12-2015 έως 18-12-2015, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφα τυπικών προσόντων, τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε., αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (μεταφρασμένα).

Οι σχετικές αιτήσεις με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των παραπάνω εκπαιδευτικών παρακαλούμε να διαβιβαστούν, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των 4/θ έως και 9/θ Δημοτικών Σχολείων, στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών (6ος όροφος κ. Κώστα, κ. Κατσαρού, κ. Δούκας) το αργότερο έως 18-12-2015.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αίτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4/ΘΕΣΙΩΝ ΕΩΣ 9/ΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι κατόπιν της έκδοσης του με αρ. πρωτ. 137644/Ε1/ 03-09-2015 εγγράφου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και θέμα «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις», ακυρώνεται το 1ο Θέμα της Πράξης 21/03-09-2015 του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, του προσδιορισμού των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων Αγγλικής (ΠΕ06), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Μουσικής (ΠΕ16) και η Πρόσκληση Δήλωσης τοποθέτησης στις ως άνω κενές οργανικές θέσεις.

Εντός της ημέρας θα ακολουθήσει συνεδρίαση του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας για επαναπροσδιορισμό των λειτουργικών κενών των ως άνω κλάδων των Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας και η εκ νέου πρόσκληση για υποβολή Δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης, των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 

ΑΘΗΝΑ 04/09/2015                                          

                                   

Το έγγραφο αρ. πρωτ. 137644/Ε1/ 03-09-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις»                             

 

                                                    

                                                                                        

 

 

Η Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αναρτά Πίνακα με τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων των Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητάς της

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Σας κοινοποιούμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωτών των Προέδρων και μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων, του Περιφερερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής.

Με βάση την ανωτέρω Πρόσκληση καλούνται

α) Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, που επιθυμούν να μετέχουν  στη σύνθεση του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, ως αναπληρωτές της Προέδρου του

β) Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε., που υπηρετούν σε οργανική θέση στην  περιφέρεια του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και την Πέμπτη 26-11-2015 στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε.  Αθήνας.

Από το βιογραφικό τους σημείωμα να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις. Καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2015.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όσοι έχουν ορισθεί ως επιπλέον μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, του εν λόγω Συμβουλίου όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν.4327/2015 ( Α΄50 ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Καλούνται οι μεταταγέντες εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του συνημμένου στο παρόν Πίνακα, όπως προσέλθουν για την υποβολή Δήλωσης τοποθέτησής τους σε λειτουργικά κενά της Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, την 05/11/2015 και 06/11/2015 στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 4ος όροφος, από ώρα 08:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

ΠΙΝΚΑΣ ΜΕΤΑΤΑΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143, τ.Α΄, 9-11-2015), όπου στο άρθρο 42, παρ. 4 αναφέρεται ότι  "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.,)", όλα τα αιτήματα προς το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας θα εξετασθούν έπειτα από τη συγκρότησή του σε σώμα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο.

 

Νόμος 4342/2015 (ΦΕΚ 143, τ.Α΄, 9-11-2015)

Face_Book.jpg