ΠΥΣΠΕ

Αναρτάται η σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας από Τρίτη 03/11/2015 έως και Δευτέρα 09/11/2015, από ώρα 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., στον 6ο όροφο για έλεγχο του φακέλου υποψηφιότητας από τους υπαλλήλους της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/ΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 3/ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2/ΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 3/ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ, ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υποψηφίου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μη συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Η Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αναρτά την Απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης της τοποθέτησης Υποδιευθυντών σε κενές θέσεις 10/θεσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητάς της.

Οι αναφερόμενοι στην σχετική Απόφαση τοποθετηθέντες Υποδιευθυντές καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στον Διευθυντή της σχολικής τους μονάδας την Δευτέρα 02-11-2015.

Στα Δημοτικά Σχολεία 33ο Αθηνών, 113ο Αθηνών, 137ο Αθηνών, 9ο Δάφνης και 10ο Ειδικό Αθηνών δεν εκλέχτηκε Υποδιευθυντής.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αναρτά την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με Αρ.Πρωτ. Φ.361.22/169/171671/Ε3 με θέμα <<Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων>>, σε εφαρμογή των οριζομένων στο Ν. 4327/2015.

Θα ακολουθήσει η σχετική Προκήρυξη πλήρωσης όλων των θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, με τις σχετικές χρονικές προθεσμίες.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ

Η Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, αναρτά την σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών των σχολικών της μονάδων, των Δημοτικών Σχολείων 33ου, 62ου, 72ου, 87ου, 113ου, 128ου, 135ου, 137ου Αθήνας, 1ου, 3ου Γαλατσίου, 9ου Δάφνης, 10ου Ειδικού Αθήνας, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΜΔΔΕ, "Ρόζα Ιμβριώτη" που είναι κενές.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθμό Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-09-2015 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ από 23/10/2015 έως 27/10/2015 θα γίνεται η υποβολή των Αιτήσεων υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων στις ως άνω σχολικές μονάδες ? οι Συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και η διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας ? η Σύνταξη και η αποστολή Πρακτικού στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΕΣ, ΤΗΣ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αναρτά τον κυρωμένο από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής Πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων

120 Αθήνας, 1 Ηλιούπολης, 1 Υμηττού, 3 Υμηττού

 

ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 120 ΑΘΗΝΑΣ, 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 1 ΥΜΗΤΤΟΥ, 3 ΥΜΗΤΤΟΥ

Η Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αναρτά την Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής της τοποθέτησης Διευθυντών των σχολικών μονάδων που παρέμεναν κενές.

Οι αναφερόμενοι στον ως άνω Πίνακα καλούνται, σύμφωνα με την ως άνω σχετική Απόφαση, να αναλάβουν υπηρεσία σήμερα, 23-10-2015 στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 120 ΑΘΗΝΑΣ, 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 1 ΥΜΗΤΤΟΥ, 3 ΥΜΗΤΤΟΥ

Η Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αναρτά τον Πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων, 120ο Αθήνας, 1ο Ηλιούπολης, 1ο Υμηττού, 3ο Υμηττού, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της ψηφοφορίας και τον υπολογισμό των μορίων του Κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο - προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης των υποψηφίων, ανά σχολική μονάδα και με αναγραφή της σειράς προτίμησής τους.

Οι εγγεγραμμένοι στον Πίνακα της τελικής βαθμολογίας, δύνανται, εφόσον επιθυμούν, να καταθέσουν ένσταση από 16/10/2015 έως 20/10/2015, προς το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, ως Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών, στο πρωτόκολλο της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, τις εργάσιμες ώρες, από 7:30 π.μ. έως 15:30 π.μ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 120 ΑΘΗΝΑΣ, 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 1 ΥΜΗΤΤΟΥ, 3 ΥΜΗΤΤΟΥ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 37/16-10-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ 19-20 που διατέθηκαν με εξ' ολοκλήρου διάθεση από την Α΄ Διεύθυνση Δ.Ε. Αθήνας, στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας και αναρτά το σχετικό Πίνακα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 36/08-10-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδων  ΠΕ05-07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ 32, που διατέθηκαν με απόσπαση από την Α΄ Διεύθυνση Δ.Ε. Αθήνας και αναρτά τους σχετικούς πίνακες τοποθέτησής τους

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05-07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32

H Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, αναρτά πίνακες υποψηφίων Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων 120ο Αθήνας, 1ο Ηλιούπολης, 1ο Υμηττού, 3ο Υμηττού, ως εξής:
1. Πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα, της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας και άλλων Διευθύνσεων Π.Ε. της χώρας, σε σχολικές μονάδες, για τις οποίες οι υποψήφιοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον τοποθέτησης.
2. Πίνακας δεκτών υποψηφίων ? μη δεκτές υποψηφιότητες δεν υπήρξαν
Οι αναφερόμενοι στους ως άνω πίνακες, δύνανται να ασκήσουν ένσταση από 08-10-2015 έως και 12-10-2015 στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, 8ος όροφος, από ώρα 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., για την αποτίμηση των αντικειμενικών μορίων τους.

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ 120 Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΣ, 1 Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 1 Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ, 3 Δ.Σ. ΥΜΗΤΤΟΥ, ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (δεν υπάρχουν μη δεκτές υποψηφιότητες)

Face_Book.jpg