ΠΥΣΠΕ

Το Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 34/28-09-2015, αφού τοποθέτησε τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς ΠΕ05 , αναρτά Πίνακες με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γαλλικής Γλώσσας και καλεί τους με απόσπαση ευρισκομένους στη διάθεσή του εκπαιδευτικούς του ως άνω κλάδου , όπως υποβάλλουν σχετική Δήλωση τοποθέτησης, την Τρίτη 29/09/205  ,  ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, ή να αποστείλουν αυτή στο fax: 210-5248449

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ 05)

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 31/21-09-2015 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς στη διάθεσή του, από απόσπαση, των κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ19-20 και αναρτά τους σχετικούς Πίνακες της τοποθέτησής τους.

Τυχόν ενστάσεις των ως άνω εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, στον 8ο όροφο, την Τρίτη 22-09-2015, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ και στο fax: 210-5248449.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ19-20

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας αφού επικαιροποίησε τις ομάδες σχολικών μονάδων για τη διδασκαλία Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, αναρτά επικαιροποιημένους Πίνακες των λειτουργικών κενών εκπαιδευτικών των κλάδων Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Γλώσσας και καλεί τους από μετάταξη εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, που βρίσκονται στη διάθεσή του, όπως υποβάλλουν σχετική Αίτηση Δήλωση τοποθέτησης, από 18-09-2015 έως και 22-09-2015, στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 3ος όροφος, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και στο fax: 210-5248449.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ (ΠΕ05) - ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ (ΠΕ07) - ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αναρτάται ανακοινοποιημένος στο ορθό Πίνακας κενών των ειδικοτήτων.

Με βάση τον νεότερο ανακοινοποιημένο στο ορθό Πίνακα δύνασθε να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε, τροποποιητική Αίτηση - Δήλωση στο fax:210-5248449 εντός της ημέρας, 16-09-2015

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 28/14-09-2015 αφού τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς στη διάθεση, από μετάταξη και παλαιοτέρων ετών, των κλάδων ΠΕ19-20 και ΠΕ32, αναρτά τον σχετικό Πίνακα  τοποθετήσεων, σχολικού έτους 2015-2016.

Τυχόν αιτήσεις ένστασης θα υποβάλλονται την 15/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

 1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
 2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19 ? 20 ΚΑΙ ΠΕ32

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, (Π.Ε.70, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20, ΠΕ32), εκτός των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07, που βρίσκονται στη διάθεσή του από απόσπαση, όπως υποβάλλουν σχετική Αίτηση - Δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε, Αθήνας.

Αιτήσεις -Δηλώσεις απόσπασης σε λειτουργικά κενά του συνημμένου Πίνακα δύνανται να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ16, της περίπτωσης Α5 του 137644/Ε1/03-09-2015 εγγράφου του ΥΠΟΠΑΙΘ, που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά για το σχολικό έτος 2015-2016 σε οργανικά κενά, με την προγενέστερη Πράξη (27/13-09-2015) του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται την 15/09/2015 και 16/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 4ος όροφος.

 1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
 2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Α΄ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 26/11-09-2015 τοποθέτησε τους από απόσπαση και αιτουμένους απόσπαση Νηπιαγωγούς (ΠΕ60) και αναρτά Πίνακα των τοποθετήσεων αυτών και Πίνακα των εναπομεινάντων λειτουργικών κενών Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) στα Νηπιαγωγεία της Α΄Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται την 14-09-2015, από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

 1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
 2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 27/13-09-2015 αφού τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων Αγγλικής (ΠΕ06), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και Μουσικής (ΠΕ16), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.5 του 137644/Ε1/03-09-2015 εγγράφου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., αναρτά τον σχετικό Πίνακα τοποθετήσεων, καθώς και Πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά των κλάδων ΠΕ06 ? ΠΕ11 ? ΠΕ16, σχολικού έτους 2015-2016 και καλεί τους εκπαιδευτικούς του Πίνακα που δεν τοποθετήθηκαν και παρέμειναν στη διάθεση του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας, να υποβάλλουν συμπληρωματική Δήλωση στα εναπομείναντα κενά του συνημμένου Πίνακα.

Οι συμπληρωματικές Δηλώσεις και τυχόν αιτήσεις ένστασης θα υποβάλλονται την 14/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

 1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
 2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06 - ΠΕ11 ? ΠΕ16

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06 - ΠΕ11 ? ΠΕ16

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 27/13-09-2015 αφού τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμους δασκάλους (ΠΕ70), αναρτά σχετικό Πίνακα, καθώς και Πίνακα με τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά δασκάλων, σχολικού έτους 2015-2016.

Τυχόν αιτήσεις ένστασης θα υποβάλλονται την 14/09/2015 από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,  στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

 1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
 2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 και 210-5248449

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Το Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας με την Πράξη του 25/10-09-2015 αναρτά Πίνακα των ονομάτων των δασκάλων (ΠΕ 70), που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι και καλεί αυτούς να υποβάλλουν αίτηση δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των δημοτικών σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα.

Οι αιτήσεις των ως άνω εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται την 10-09-2015 και 11-09-2015, από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, Δώρου 9, Ομόνοια, 5ος όροφος.

 1. Από  τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως
 2. Από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 3. Με  τηλεομοιότυπο στο φαξ: 210-5243980 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ 70) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Face_Book.jpg