ΠΥΣΠΕ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70

Πίνακας τοποθετηθέντων Δασκάλων ΠΕ 70

Πίνακας Δασκάλων που δεν τοποθετήθηκαν και καλούνται να υποβάλλουν Δήλωση για τη Β Φάση τοποθετήσεων

Πίνακας Δασκάλων που δεν τοποθετήθηκαν και παραμένουν στην οργανική τους θέση

Πίνακας Δασκάλων με τις προτιμήσεις τους, που δεν τοποθετήθηκαν και παραμένουν στην οργανική τους θέση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ -ΠΕ 70 ΓΙΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60

Πίνακας τοποθετηθέντων Νηπιαγωγών ΠΕ 60

Πίνακας Νηπιαγωγών που δεν τοποθετήθηκαν και καλούνται να υποβάλλουν Δήλωση για τη Β΄Φάση τοποθετήσεων

Πίνακας Νηπιαγωγών που δεν τοποθετήθηκαν και παραμένουν στην οργανική τους θέση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ -ΠΕ60 ΓΙΑ ΤΗ Β ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Η Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αναρτά την Απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης της τοποθέτησης Προϊσταμένου του 3/θεσιου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αθήνας και Προϊσταμένων των 2/θεσιων και 3/θεσιων Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς της.

Οι αναφερόμενοι στην σχετική Απόφαση τοποθετηθέντες Προϊστάμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα και να αποστείλουν υπηρεσιακά στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 2/ΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 3/ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 3/ΘΕΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Αναρτάται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Υποδιευθυντών-Υπεύθυνων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα 4/θεσιων έως και 9/θεσιων Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, σχολικού έτους 2015-2016.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής τους μονάδας από 14-12-2015 έως 18-12-2015, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφα τυπικών προσόντων, τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε., αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (μεταφρασμένα).

Οι σχετικές αιτήσεις με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των παραπάνω εκπαιδευτικών παρακαλούμε να διαβιβαστούν, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των 4/θ έως και 9/θ Δημοτικών Σχολείων, στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών (6ος όροφος κ. Κώστα, κ. Κατσαρού, κ. Δούκας) το αργότερο έως 18-12-2015.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αίτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4/ΘΕΣΙΩΝ ΕΩΣ 9/ΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Face_Book.jpg