ΠΥΣΠΕ

Η Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας αναρτά την Απόφαση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης της τοποθέτησης Προϊσταμένου του 3/θεσιου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αθήνας και Προϊσταμένων των 2/θεσιων και 3/θεσιων Νηπιαγωγείων αρμοδιότητάς της.

Οι αναφερόμενοι στην σχετική Απόφαση τοποθετηθέντες Προϊστάμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική τους μονάδα και να αποστείλουν υπηρεσιακά στην Α΄Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 2/ΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 3/ΘΕΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 3/ΘΕΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Αναρτάται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Υποδιευθυντών-Υπεύθυνων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα 4/θεσιων έως και 9/θεσιων Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, σχολικού έτους 2015-2016.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής τους μονάδας από 14-12-2015 έως 18-12-2015, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφα τυπικών προσόντων, τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε., αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (μεταφρασμένα).

Οι σχετικές αιτήσεις με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των παραπάνω εκπαιδευτικών παρακαλούμε να διαβιβαστούν, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των 4/θ έως και 9/θ Δημοτικών Σχολείων, στην Α΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών (6ος όροφος κ. Κώστα, κ. Κατσαρού, κ. Δούκας) το αργότερο έως 18-12-2015.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Αίτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4/ΘΕΣΙΩΝ ΕΩΣ 9/ΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι κατόπιν της έκδοσης του με αρ. πρωτ. 137644/Ε1/ 03-09-2015 εγγράφου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και θέμα «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις», ακυρώνεται το 1ο Θέμα της Πράξης 21/03-09-2015 του Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, του προσδιορισμού των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων Αγγλικής (ΠΕ06), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Μουσικής (ΠΕ16) και η Πρόσκληση Δήλωσης τοποθέτησης στις ως άνω κενές οργανικές θέσεις.

Εντός της ημέρας θα ακολουθήσει συνεδρίαση του Α΄ΠΥΣΠΕ Αθήνας για επαναπροσδιορισμό των λειτουργικών κενών των ως άνω κλάδων των Δημοτικών Σχολείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας και η εκ νέου πρόσκληση για υποβολή Δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης, των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 

ΑΘΗΝΑ 04/09/2015                                          

                                   

Το έγγραφο αρ. πρωτ. 137644/Ε1/ 03-09-2015 του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις»                             

 

                                                    

                                                                                        

 

 

Αναζήτηση

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ

 Παπαγεωργίου Αναστάσιος

 Τηλ.: 210-5243835

 ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Κώστα Κατερίνα

 Τηλ.: 210-5243253

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

 Χρήστου Αμαλία

 Τηλ.: 210-5243286