Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας να γνωρίζουν ότι:

1. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 09:00 έως 14:00 (Χίου 16-18, 2ος όροφος Γραφείο Αναπληρωτών).

2. Πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ ? https://opsyd.sch.gr/

3. Η αίτηση συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου και επισυνάπτονται σε αυτή τα δικαιολογητικά, όπως ακριβώς ορίζεται στην Προκήρυξη του ΑΣΕΠ και στην Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

4. Κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο i) πρωτότυπη συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά και ii) φωτοαντίγραφο αυτής.

5. Πρέπει να φέρουν αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο και φωτοαντίγραφο αυτής/αυτού.

Adidas NMD Boost

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εγκυκλίους σχετικά με τα «Πρόσθετα μέτρα και Ρυθμίσεις  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ενημερώνει ότι η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού με το αρμόδιο τμήμα και εφόσον το αίτημα δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά, e-mail, ταχυδρομείο).

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

IMG_9813d.JPG