Σχετικά με την διαδικασία συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2014-2015, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Ως προς τις αιτήσεις παραίτησης, επισημαίνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του Ν. 4186/2013, παρ. 20 του άρθρου 36, σύμφωνα με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β' της παρ. 6 του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (Α΄86), οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται ως εξής:Zoom Kobe XII ZK12men nike free blue and punk women costume ideas , adidas Yeezy Boost 350 V2 "Yecheil" For Sale

Παραίτηση:

«...Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους.»

Οι αιτήσεις για φέτος ? σύμφωνα με το παραπάνω ? θα υποβληθούν το χρονικό διάστημα από 21/04/2015 έως 30/04/2015.

Παραίτηση για λόγους υγείας και σοβαρούς οικογενειακούς λόγους:

«...Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.»

2. Σχετικά με τις απολύσεις των εκπαιδευτικών για σωματική ή πνευματική ανικανότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 3528/2007, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στην υπηρεσία μας, γνωμάτευσης από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα χαρακτηρίζει το νόσημα ως μη ιάσιμο και τον εκπαιδευτικό μη ικανό προς εργασία. Προσοχή: Γι' αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά στο δικαίωμα σύνταξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. γ΄του Π.Δ. 169/2007 -Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, «τακτικός δημόσιος υπάλληλος δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο, αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία». Ως εκ τούτου, η εν λόγω απόλυση έχει διαφορετικές συνέπειες από αυτές της περίπτωσης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, (βλ. παράγρ. 1).

3. Πριν από την υποβολή αίτησης παραίτησης, εάν το επιθυμείτε, σκόπιμο είναι να επισκέπτεσθε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να ενημερώνεσθε για το αν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συντάξιμη ηλικία, καθώς και ως προς το αν δικαιούσθε πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να υποβάλλετε αίτηση στην υπηρεσία μας, για χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωσης αποδοχών.

>>>>> Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Λ.Κ. δέχεται το κοινό για παροχή πληροφοριών σε εξειδικευμένα ζητήματα, κάθε Παρασκευή 11.00-15.00 στον Α΄ όροφο, Κάνιγγος 29, Αθήνα.

4.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ (σε έξι αντίγραφα)

α. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων)

β. Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας

γ. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης, όπου να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ (πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού να είναι ο δικαιούχος της σύνταξης)

δ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ε. Διαζευκτήριο, σε περίπτωση λύσης του γάμου

στ. Βεβαίωση φοίτησης σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για τέκνα που σπουδάζουν

ζ. Βεβαίωση εξαγοράς προϋπηρεσίας, στρατού κλπ από το Γ.Λ.Κ. ή από ΤΑΜΕΙΑ (εφ' όσον υπάρχουν)

η. Βεβαιώσεις άλλων ασφαλιστικών φορέων (εφ' όσον υπάρχουν )

>>>> Αίτηση παραίτησης θα βρείτε συνημμένα στην ανακοίνωση που θα λάβετε.

>>>> Αίτηση για απονομή σύνταξης καθώς και της υποχρεωτικής Υπεύθυνης Δήλωσης (συμπληρώνονται σε 6 αντίγραφα το καθένα με ιδιόχειρη υπογραφή) που συνοδεύει το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (ΔΑΥΚ), θα βρείτε συνημμένα στην ανακοίνωση που θα λάβετε.

>>>> Κάποια έγγραφα, όπως Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί, πιθανόν υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, καλό θα ήταν να μας ενημερώνετε για ό,τι έχετε στα χέρια σας, πέραν των εγγράφων που υπάρχουν στους ατομικούς σας φακέλους. Σημειώνεται ότι όσοι από τους εκπ/κούς, έχουν ασκήσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης (Δ/ντες, Υπ/ντες, Προϊστ/νοι) πάνω από 2 (δύο) έτη, παρακαλούνται να μας ενημερώνουν.

5. Όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών, σας ενημερώνουμε ότι για διευκόλυνσή σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σκόπιμο είναι να υποβληθούν οπωσδήποτε μαζί με την αίτηση παραίτησης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗMANΩΛΗ

 

Συνημμένα έγγραφα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.doc

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.docx

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ.doc

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ .pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας κατόπιν των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και των πρόσφατων εγκύκλιων σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, ανακοινώνει προς τους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες ότι:

η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, καθώς και με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης εξαμήνου ή αρνητικού 48ωρου rapid test.

Οι ενδιαφερόμενοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, μπορούν επίσης να αποστέλλουν οποιοδήποτε έγγραφο ή αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση:

mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

IMG_9813d.JPG